Jste zde

Etický kodex serveru inregion.cz

 1. Každý člen nebo spolupracovník redakce (dále jen „člen redakce“) inregion.cz (dále je „iR“), který se podílí na tvorbě, editaci, korektuře či publikaci textu, je povinnen řídit se platnými právními předpisy České republiky a EU a dodržovat rámec všeobecného vnímání dobrých mravů.

 2. Člen redakce iR musí pracovat v souladu autorskoprávními předpisy.

 3. Člen redakce iR musí poskytovat čtenářům pravdivé, přesné, ověřené a nezkreslené informace.

 4. Člen redakce iR odmítá vydávat nepravdivé či jen částečně pravdivé informace pod jakýmkoliv nátlakem.

 5. Člen redakce iR přináší co nejpřesnější, nejucelenější a ověřené informace.

 6. Člen redakce iR musí ve zpravodajském textu rozlišovat fakta od osobních názorů.

 7. Názory, komentáře, glosy, autorské analýzy, či komerční sdělení, které jsou vkládány členem redakce iR, jsou jasně a srozumitelně odděleny od redakčních materiálů. Autor názoru a případný zdroj musí být vždy uveden.

 8. Člen redakce iR, který žádá o informace, se musí představit jako redaktor iR a sdělit důvod, proč je potřebuje znát.

 9. Člen redakce iR nepoužívá pro získávání informací či fotografií nepoctivé prostředky. Nesmí také využít dobré víry kohokoliv.

 10. Pokud člen redakce iR čerpá z cizího zdroje, musí být tento zdroj vždy uveřejněn.

 11. Při přebírání článků z jiných médií člen redakce iR uvede (či „odkáže na“) původní zdroj.

 12. Identita zdroje může být utajena kvůli jeho ochraně nebo z jiného závažného důvodu. V případě utajení zdroje v souvislosti s článkem spojeným s možným rizikem žalob musí být s identitou utajeného zdroje seznámen šéfredaktor či vedení redakce iR

 13. Člen redakce iR uvádí zdroj fotografií a videí a ověřuje možnost užití těchto materiálů, pokud se jedná o přebírané věci, například ze sociálních sítí.

 14. Člen redakce iR, který se podílí na textu, by se měl vyvarovat vulgarit, pakliže nejde o jejich přesnou citaci s odkazem na zdroj původu vulgarity, ve smyslu výroku té které osoby, která vulgaritu užila ve svém projevu, který je předmětem zpravodajského článku iR

 15. Pokud je v článku o někom informováno negativně, dotčená osoba/společnost musí vždy dostat prostor ke svému vyjádření. Takovéto vyjádření musí být vždy uvedeno v článku. Pokud oslovený nereaguje v adekvátní době, v článku musí být tato skutečnost zmíněna, stejně jako počet urgencí, kdy bylo o vyjádření usilováno.

 16. Přímé citace člen redakce iR neupravuje. Pokud přeci jenom musí být upraveny, nesmí ztratit svůj význam a měly by být konzultovány s jejich autorem.

 17. Pokud člen redakce iR plánuje/připravuje obsah, jehož zveřejnění by mohlo být spojeno s rizikem žaloby, musí jeho uveřejnění konzultovat s šéfredaktorem redakce iR, ředitelem redakce iR nebo majitelem serveru iR. Člen redakce iR si v takovém případě musí ponechat všechny materiály, ze kterých vycházel, pro případnou dokumentaci u soudního řízení.

 18. Pokud se v článku vyskytne chyba či nepřesná informace, která by mohla kohokoliv poškodit, musí být v co nejbližší době opravena členem redakce iR, který ji objevil nebo byl pověřen její opravou s původním znění zprávy a dodatečnou omluvou

 19. Člen redakce iR nepublikuje zpravodajské články vycházející pouze z informací z jednoho zdroje. Výjimku tvoří zprávy z agentur, komerční sdělení, texty statistického charakteru či různé projevy, u kterých je zdroj informací jasný.

 20. Člen redakce iR respektuje soukromí osob, o kterých informuje. Veřejně známé osoby požívají menší ochrany než běžní státní občané. Známá osoba má větší odpovědnost za své jednání vůči společnosti.

 21. Člen redakce iR musí mít na vědomí, že veškerá jeho soukromá vyjádření, která jsou publikována na sociálních sítích, mohou být vnímána jako postoj redakce PL, proto se vyvaruje jakýchkoliv vyjádření, která jsou v rozporu s postojem redakce iR nebo v rozporu s Etickým kodexem redakce iR.

 22. Prostřednictvím sociálních sítí nebude člen redakce iR kritizovat práci redakčních kolegů, a to ani z konkurenčních médií. Jedinou výjimkou je upozornění na faktické chyby nebo nepřesnosti v publikovaném obsahu.

 23. Člen redakce iR zachová loajalitu svému titulu. Pokud to nebude výslovně a explicitně požadováno, nikdo nebude poskytovat žádné informace, které se týkají plánovaného uveřejňování a plánů redakčního týmu nebo plánů majitele serveru inregion.cz. Pokud bude člen redakce iR osloven k poskytnutí takové informace, zdvořile tazatele odmítne s tím, že tyto informace je kompetentní podat šéfredaktor redakce iR nebo majitel serveru inregion.cz

 24. Člen redakce iR nepřijme dar nebo výhodu, pokud by tím byla ohrožena jeho objektivita a nestrannost. Pokud se člen redakce iR rozhodne přijmout jakýkoliv dar či výhodu, předem o tom informuje šéfredaktora redakce iR.

 25. Každý člen redakce iR bude v maximální možné míře chránit všechna osobní a citlivá data, se kterými přijde do styku, zavazuje se respektovat a dodržovat veškeré interní předpisy týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí a zároveň se zavazuje plně respektovat a dodržovat platnou legislativu ČR a EU týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí.

 26. Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků, je bez souhlasu iR zapovězeno.

 27. Bez předchozího písemného souhlasu iR je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích

 28. iR zaručuje všem čtenářům svých publikací ochranu osobních údajů, které jí poskytnou. iR nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v debatních skupinách, registracích do soutěží atd.).

 29. Web inregion.cz používá soubory cookies. Zpravidla jde o soubory třetích stran používané např. pro správu reklamy, diskusní systém, nebo sdílení na sociálních sítích. Zejména o Google, Google Adsense, Sklik, Google Analytics, Netmonitor, Disqus, Facebook, Twitter, a další. V rámci systému obsluhy reklamy mohou být použity cookies, na které nemáme vliv.

 30. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na příslušný server. Více informací najdete třeba na Wikipedii.

 31. Nechcete-li, aby tento web ukládal na váš počítač soubory cookies, můžete je ve vašem prohlížeči blokovat, nebo tento web zkrátka nepoužívat. Je nám líto, ale není v našich technických možnostech pro konkrétního uživatele cookies nepoužívat.

Předcházející verze : 201912021

Aktuální verze : 201912021

Datum poslední aktualizace : 01.12.2019

Datum vyvěšení poslední aktualizace : 02.12.2019